ШИНОСНОМА

 

ШИНОСНОМАИ

НОЊИЯИ  АБДУРАЊМОНИ  ЉОМЇ

 

 Ба њолати 1 январи соли 2020

 

 

П Е Ш Г У Ф Т О Р

Ин маљмуа нашрияи пурраи шуъбаи Агентии омор дар ноњияи Абдурањмони Љомї-и вилояти Хатлон буда, падида аз љараёни њаёти иќтисодї ва иљтимоии ноњияро, ки дар раванди иќтисодиёти бозорї ба амал омада истодааст, дар бар мегирад.

Шиносномаро шуъбаи омори ноњия дар асоси маълумотномањое, ки аз тарафи ташкилотњо ва хољагихои ањолї, ки бо роњи пурра ба њисоб гирифтан, гузаронидани тадќиќотњои интихобї ва дар намудњои тадќиќотхои оморї ба даст овардааст ва маълумотномањое,ки раёсати молия, раёсати њифзи иљтимоии ањолї ва ѓайрањо пешнињод кардаанд, тањия намудааст.

Дар шиноснома солонаи омории нишондихандањои асосии иљтимої-иќтисодии ноњияи Абдурахмони Љомї дар соли 2019 оварда шудааст.

Њамзамон дар  шиноснома маълумот дар бораи ањолї, вазъи демографї, тандурустї, маориф, фарњанг, вазъи иљтимої ва иќтисодии рушди соњањои хољагии халќи ноњия љамъ оварда шудааст.

 

 

ТАВСИФИ

НОЊИЯИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ

 

Ноњияи Абдурањмони Љомї 29 августи соли 1930 ташкил шудааст. Масоњати ноњия 68,2 км.кв. буда, ба њолати 1 январи соли 2020 дар ноњия 175949 њазор нафар ањолї зиндагї мекунанд. Зичии ањолї дар 1 км кв.258 нафар мебошад.

Иќлими ноњия хушк буда, њарорат дар тобистон то +48 градус дараља гарм ва дар зимистон  то -10 дараља хунук мешавад.

Ноњияи Абдурањмони Љомї бо ноњияњои Ёвон, Хуросон, шањри Левакант њамсарњад мебошад. Масофа аз маркази ноњия то шањри Душанбе 82 км, то шањри Бохтар маркази вилояти Хатлон 35 км ташкил менамояд.

Дар ноњия 1 Љамоати шањрак ва 7 Љамоати дењот, 18 корхонањои саноатї, 8 ташкилоти сохтмонї, 3 муассисаи наќлиётї, љамъияти “Тољикматлубот”, 1 корхонаи коммуналї, 6 адад хољагињои ёрирасон, 3 адад хољагии коллективї,252 адад Кооперативњои тиљоратї ва зиёда аз 2702 адад хољагињои дењќонї (инфиродї) фаъолият менамоянд.

Дар ноњияи Абдурахмони Љомї 41560 нафар хонанда дар 64 муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба тањсил фаро гирифта шудаанд, ки ба онњо зиёда аз 2014  нафар омўзгорон дарс мегўянд.

Дар 6 кўдакистон 578 нафар кўдакон тарбия мегиранд.

Хизматрасонии тиббиро дар ноњия 139 нафар табибони соњибтаљриба ва 571 нафар мутахассисони миёнаи соњаи тиб ба ўњда доранд.

Муассисањои маданї-маърифатии шуъбаи фарњанги ноњия аз љумла 5 адад хонањои фархангї, 14 китобхона, 1 мактаби мусиќии бачагона, 8 адад клуб, ва 1 ансамбли тарона ва раќс амал менамоянд.

  Ноњияи  Абдурањмони  Љомї  вилояти  Хатлон

( Тавсифи мухтасар ба њолати  1-январи  соли  2020)
Маркази маъмурии ноњия жамоати шањраки   А. Љомї
Санаи ташкилёбї    29.08.1930
Масоњат    68.2 км.кв
Ањолї хаз.нафар      175949
Ањолии шањр            14797
Ањолии дења            161152
Зичи ањолї  дар 1км2                                   258
Миллатњо:     Тољикон     152724
Узбекњо   23049
Дигар   миллатњо                176
Љамоатњо  8
Аз он љумла :
Љамоати   шањрак  1
Љамоатњои   дењот 7
Шумораи  шањракњо  1
Шумораи   кўчањо       38                                                        
Шумораи   дењањо76
Ањолии жамоатњои шањраку дењот  (нафар)
Љамоати  шањраки  Абдурањмони Љомї    14797
Љамоати  дењоти  Иттифоќ   23614
Љамоати  дењоти  Яккатут   28715
Љамоати  дењоти   Калинин         22963                      
Љамоати  дењоти   50- солагї Тољикистон    21204
Љамоати  дењоти   Ќадриддин  Ѓиёсов   25993
Љамоати  дењоти   Ифтихор  16534  
Љамоати  дењоти   Дўстї     22129
Љамъ дар ноњия                                                                  175949
Фондњои хурди ќарздењ
1.   1.Эсхата                                                                               1адад
2. Имон-Интернешнл                                                        1 адад
3. Њумо                                                                                1 адад
4.Финка                                                                                1 адад

 

 

 

                                                   Руйхати

  кумитањои мањалли Љамоатњои шањраку дењоти

ноњияиАбдурањмониЉомї

 

р/т Номгўи

Љамоатњои шањраку дењот

Миќдори

кумитањоимањалла

1 Шањраки  АбдурањмониЉомї 15
2 Љамоати дењоти «Яккатут» 15
3 Љамоати дењоти «Иттифоќ» 12
4 Љамоати дењоти баноми Калинин 8
5 Љамоатидењоти «50 солагииТољикистон» 11
6 Љамоати дењоти «Ифтихор» 9
7 Љамоати дењоти ба номи ЌадриддинЃиёсов 13
8 Љамоати дењоти «Дўстї» 10
Љамъ 93

 

САНОАТ
Ташкилотьои саноатї 18
1.ЉДММ ФайзиЉомї
2. ЉДММ  Матбаа
3.ЉДММ  Имомали
4. ЉДММ (БењрўзиМурод ) Эмма) Шоьин -2013
5. ЉДММ  Навобод
6. ЉДММ  (БаракатиЉомї) РушдиЉомї
7. ЉДММ  Сафо
 8. ЉДММ Тољик Хайлї
9. ЉДММ   Оби Ќадр
10. ЉДММ  Гулвард
11. Кт Одинахон
12. ЉДММ  ВайтГолд( Гулдара С)
13. ЉДММ  Бобои-бой
14. ЉДММ  Нур Д
15. ЉДММ Бобои Азиз
16. ЉДММ Нусрат
17. ЉДММ Сомон Ѓ.М.
18. ЉДММ Хожамастон
Саноати коркарди  пахта                                         6
Саноати хўрокворї  3
Дар онњо кормандон (нафар)                                                    125    
Маблаѓи истењсоли мањсулотї саноатї (ба 01.01.2020)   124716,4                                    
Равѓанирастанї              (тонна)     162
Орд                      (тонна)    13476,8
Нахи пахта                                                                 (тонна)    1733
СОХТМОНИ  АСОСЇ
Шумораиташкилотњоисохтмонї 8 адад
1. ЉДММ  Иморат-сохтмон
2. ЉДММ Хуррамшањр
3.ЉДММ МаъруфиЉомї
4. ЉДММ МПМКХољамастон
5. ЉДММ  Нусрат
6. ЉДММ  Баракат -2003
7. ЉДММ  Отабек
8. ЉДММ  Планета Баф
Шумораикормандонисоња(нафар)                       26
Њаљмисолонаи корњои пудратї, (сомонї)                 1055,5
Ба корандохтани фондњои асосї  њ. сомонї.                 10302,4      
Аз худкунимаблаѓгузори асосї       њ. сомонї.                36900,1    
Иљроикорњоисохтмону васлкунињ. сомонї.                     24590,3

ХОЉАГИИ  ЌИШЛОЌ

Ба 01.01.2020
Њамаги заминњои марзи маъмурї                                                   58776                                            
Њамаги замини кишоварзї                                                             40050
Аз он  обї                                                                                         23003
Чарогоњ                                                                                             23007                     
Аз он обї                                                                                            26
Дарахтони бисёрсола                                                                         779
Аз он обї                                                                                             708
Боѓњо                                                                                                    608
Аз он обї                                                                                             537
Токзорњо                                                                                              138
 Аз он обї                                                                                             138
Ситруси ва суптропикї                                                                          3         
 Аз он обї                                                                                                3
Дарахтзорњо
Аз он обї
Тутзорњо                                                                                               30
Аз он обї                                                                                            30
Заминњои партов
Аз он обї
Замини корам                                                                                 16268
Аз он обї                                                                                      14251
Заминњои назди њавлигї                                                              4041
Заминњои ёри расони шањрвандон                                      1521
Љангалу бешазор                                                                   1498
Буттазор                                                                                  1865
Ботлоќњо 138
Заминњои зери об      4265
Роњо ва роњњои  чорво гузар 802
Заминњои зери иншоот кўча ва майдонњо 1254
Дигар заминњои ѓайри кишоварзї 3342
БА  1. 01. 2020
Заминњое, ки кишт шуда беањолї (га) 16111
Аз он љумла заминњои обї 14109
Аз он љумла :
Кишти пахта 8000
Кишти гандум 4225
Кишти љуворимаккаи дон 250
Кишти љав   250
Кишти  картошка 176
Кишти  сабзавот 558
Кишти  полезї 300
Дигар зироатњои  техникї 171
Кишти  шолї 270
Кишти дигар мањсулотњои донагї 242
Кишти хўроки чорво 1669
Шумораи хољагињои  моњипарвар        32
Истењсоли  моњи тонна  700,1
Шумораи хољагињои давлатї 2
Дар онњо кор мекунанд 288
Шумораи хољагињои ( фермерї) 2961
Дар онњо кор мекунанд 16606
Дигар соњањо       (нафар )  5185
Љаъми кормандони соња( нафар)                                21791
Шумораи чорво њамагї бо ањолї 110251
Аз он љумлачорвоикалонишохдор  41691
Бузу гусфанд  68560
Асп  2189
Шумораипарранда, аз љумла  81050

 

 

 

 

 

 

СОЊАИ  ХИЗМАТРАСОНЇ
Шумораи муасисањои  хизматрасонї                              38
Њаљми хизматрасони ба ањоли њ. сомонї                       84154,5
Шумораи маѓозањо дар ноњия                                                285
Муасисањои хуроки  умуми                                                       2
Дар онњо љои нишаст                                                                  30
Маѓозањои љаъмияти матлубот                                                 8
Маѓозањои  хусусї                                                                        277
Шумораи кормандону хизматчиёни соња   (нафар)               98
 

МАОРИФ
Шумораи донишкадањо
Дар он дониљуён,  (нафар)
Шумораи  коллељњо
Шумораи литсейњои касбї-техникї 1
Дар он  хонандагон,        (нафар)      260
Шумораи мактабњои тањсилоти умумї                      64
Дар онњо хонандагон, њазорнафар  41560
Аз  љумла :
Шумораи литсейњо1

Дар он  хонандагон                330

Шумораи муассисањои то мактабї 6 (адад), аз он љумла дарЉамоати шањраки Абдурањмони Љоми 4 (адад),љамоати дењоти Ќадриддин Ѓиёсов 1 (адад) ва дар љамоати дењоти  Калинин 1 (адад)
Шумораи тарбият гирандагон     (нафар)                                   578

 

ФАРЊАНГ

Њамагї   клубњо                                                                               8

Хонањои  маданият                                                                           5

Њамагї љои нишаст                                                                        420

Њамаги  кинотеатрњо                                                                       1

Дар он љои  нишаст                                                                       375

Шумораи  китобхонањо                                                                  14

Дар он фонди  китобњо (нусха)                                                  76882

Мактаби  мусиќї                                                                              1

Њамаги  кормандони  соња                                                             87

Осорхона                                                                                          1

Боѓи фарњангї                                                                                 1

Ансаблњо                                                                                          2

Радиоимањаллї                                                                              1

Рўзномањо                                                                                             1

                                                    ТАНДУРУСТЇ
Шумораи беморхонањо                                                               5
Дар он кат барои беморон                                                         306
Шумораи марказњои саломатї                                                      1
Шумораи бунгоњњои тиббї                                                            51

Шумораи амбулаторияњо дар дењот                                             7

Шумораи њамширањои шафќат (нафар)                                      571
Шумораи духтурон, њамагї (нафар)                                            139
Барои 10 њазор нафар ањолї                                                          1 духтур
Дорухонањо                                                                                       22
Маркази тибби оилавї                                                                    1   
Маркази ВНМО                                                                               1
ВАРЗИШ
Шумораи  умумии  ншоотњои  варзишї                                      158                 
Варзишгоњи  марказї дорои љойи  нишаст (адад)                     1500
Толорњои   варзиши      (адад)                                                        24
Шумораи  варзишгарон       (нафар)                                             4354
Устодони варзиши Љумњурии Тољикистон (нафар)                   3
Шумораи  кормандони  соња (нафар)                                           107
Майдонњои   футболбозї (адад)                                                    49 
Майдончањои  баскетбол     (адад)                                                27
Майдончањои волейбол      (адад)                                                  51
Шумораи  варзишгарони  унвондор (нафар)                              8
НАЌЛИЁТ
Шумораимуасисањоинаќлиётї                                                       3
Аз он љумла
1.    Р.Нурулло
2.    Рахш  Лтд
3.     МНДРА
Кормандони муасисањои наќлиёт, (нафар)                                   54
Дарозии  роњњо,  њамагї  (км)                                                        593,9
Аз он љумла :
Љумњуриявї(км)45,2
Мањаллї(дар тавозуни муасисањои роњњо буда км)                    182,1км   
Дар тавозуни дигар корхонањо                                                      156 км
Роњњои бетавозун (км)               30,6
Роњњои мумфарш  (км)                   180
 

 

 

 

АЛОЌА
Дар ноњия фаъолият менамоянд:
Бахши алоќаи ЉСК « Тољиктелеком»- и  ноњия                              1
Стансияњои телефонии шањри (маркази ноњия)-                             1
Миќдор ва њаљми стансияњои телефони дар дењот
Шумораи радиоузелњо 1            
Департаменти давлатии «ПочтаиТољикистон» -и ноњия               1
Аз он љумла шуъбањои дењотии амалкунанда                                  7
Аз фаъолият монда                                                                                4
 
ХОЉАГИИ  КОММУНАЛЇ
Масоњати манзил ,њазор мз 32205      
-Таъминоти манзил бо водопровод ,њазор (м.куб)
-дар як шабонаруз
-бо газ њазор (м.куб)                                                                         11052
-масофаи шабакањои водопровод (км)               32   
-дар мањал ва дар њавли буда , км                            10км
-миќдори наќлиётњои махсус    (адад)                                              6                        
-шумораи коргарон ва коргарони техникї     (нафар)                 35
-шумораи хизматчиёни манзилї-коммуналї (нафар)                   4
ХОЉАГИИ  ОБ
Шабакањои обёркунандаи байни  хољагї  (км)                        168,5
Шабакањои обёркунандаи дохили  хољагї (км)                        418,6
Шабакањои зањбуру зањкашњои байни  хољагї (км)                 207,8
Шабакањои зањбуру зањкашњои дохили  хољагї (км)               399,6
Истгоњњои насосњои оббарори           МУЗ                № 1
Миќдори агрегатњо (адад)   3
Майдони кишти оби ба воситаи насосњо (га)                             1271

АИО «Итифоыи Жоми» љамоати дењоти Иттифоќ

АИО «Мењнати соф» љамоати дењоти Ифтихор

АИО «Нањри Ёрон»  љамоати дењоти 50- солаги Тољикистон
АИО «Ѓайрат» љамоати дењоти баноми Калинин
АИО «Истиќлол»  љамоатидењоти  Дўстї

АИО  «Панжруд»  жамоати деьоти  Яккатут

АИО «Жайьун»    жамоати деьоти  Яккатут

МДИК  «Оби Бањористон» 

 

 

 

 

 

ЊИЗБЊОИ СИЁСИ ВА ИТТИЊОДИЯЊОИ

ЉАМЪИЯТИ

Шумораи њизбњои сиёси амал кунанда 4
Аз љумла :    ЊХДТ
ЊКТ
ЊИИТ 
ЊАТ
Шумораи  иттињодияњои   љамъиятї 10
БАРОИ  ИЛОВАЊО :
Таваллуд( дар 12-моњи 2019 )                                       5493
Вафот( дар 12-моњи 2019 )                                              619
Талоќ( дар 12-моњи 2019)                                               162
Никоњ( дар 12-моњи 2019)                                              1385
ИштирокчиёниЉанги Бузурги Ватанї                          5
Иштирокчиёни  садамаиЧернобил                                38
Љанговарони   башардўст                                               448
Шумораи   масљидњо  њамагї                                         72 (+4)
Аз он љумла  масљиди  љомеъ                                           6
   Масљиди   панљваќта                                                         66