Ҷамоатҳо

                              

 

М А Ъ Л У М О Т Њ О И Ф А В Р ИИ

ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ БА НОМИ КАЛИНИН,

ба њолати 01-январи соли 2021

 

 ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ ба номи Калинини ноњияи Абдурањмони

Љомї аз моњи декабри соли 1929, инљониб фаъолият карда истодааст.

 

Маркази Љамоат: дењаи Роњи-сотсиализм

Масоњати умумии Љамоат:- 3221,0 њаз, км кв.

 

Масофаи Љамоати дењот аз маркази ноњия -1,5 км.

 

Ањолии Љамоат: 23475 нафар

 

Мардњо: –11808, занњо:-11667                                                              

 

Шумораи дењахои Љамоат: 8-адад  ( дењањои Ќулсанг, Мењргон, Обшорон, Роњи-сотсиализм, Мирзообод, Помир, Тут ва Чашмасор)                                         

 

Шумораи умумии муассисањои таълими: 7 адад (6-мактаби тањсилоти миёнаи умумї  ва  1-мактаби тањсилоти асосї)                             

 

Шумораи умумии хонандагони мактабњои њудуди Љамоат:- 5054 нафар

 

Шумораи умумии омўзгорони мактабњо:  301  нафар

 

Шумораи умумии нафаќахурони Љамоат: -1595 нафар

 

Шумораи умумии муассисањои тандурустї:-8 адад ( 8- адад бунгоњњои тиббї)

 

Шумораи умумии муассисањои фархангї 3-адад ( 2-китобхона ва 1 хонаи фарњангї)

 

Шумораи умумии муассисањои диннии ќаламрави Љамоат -7 адад

(1-адад  Масљиди љомеъ ва 6-адад масљидњои панваќта)

 

Шумораи  кумитањои мањалла-8 адад

 

Шумораи корхонањои калон – надорад

 

Шумораи  умумии  соњибкорони калони Љамоат – 34 нафар

 

Шумораи хољагињои дењконї:-261  адад

 

Масоњати умумии заминњои корами њудуди Љамоат -1387 гектар, аз он љумла 1387 га заминњои мазраи обї 

 

Шумораи умумии кормандони Дастгоњи Љамоат 10-нафар, аз љумла 2- нафар зан ( 8-нафар дорои маълумоти Олї ва 2-нафар дорои маълумоти миёнаи махсуси касбї )

Шумораи умумии вакилон ба  Маљлиси вакилони халќи нохия 6 нафар               

 

Шумораи вакилони Љамоат 22 нафар

 

 

 

 

                           

М А Ъ Л У М О Т Њ О И Ф А В Р ИИ

ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «ИФТИХОР»,

ба њолати 01-январи соли 2021

 

   ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «ИФТИХОР»-и ноњияи Абдурањмони Љомї

моњи апрели соли 2001, таъсис ёфтааст.

 

Маркази Љамоат: ш.Навобод

 

Масоњати умумии Љамоат:- 19.9 њазор км, кв

 

Масофаи Љамоати дењот аз маркази ноњия -22 км.

 

Ањолии Љамоат: 17020 нафар

 

Мардњо: -,8561, занњо:-8459 нафар                                                                                                                                                                                                    

 

Шумораи дењањои Љамоат: 9-адад  ( шањраки Навобод, дењањои  Навобод-1, Роњи-Ленин, Холмуродтеппа, Кач-Камар, Наволиќ, Кур-абдукарим, Хоља-Ќалъа ва Оби-Ошиќ)                                         

 

Шумораи умумии муассисањои таълими: 6 адад (3-мактаби тањсилоти миёнаи умумї, ва  3-мактаби тањсилоти асосї)                             

 

Шумораи умумии хонандагони мактабхои њудуди Љамоат:- 4160  нафар

 

Шумораи умумии омўзгорони мактабњо: 195  нафар

 

Шумораи умумии нафаќахурони Љамоат: -1224  нафар

 

Шумораи умумии муассисахои тандурустї:-6 адад (1- беморхонаи дењотї ва  5- адад бунгоњњои тиббї)

 

Шумораи умумии муассисахои диннии ќаламрави Љамоат -6 адад

(1-масљиди љомеъ ва 5-адад масљидњои панваќта)

 

Шумораи  кумитањои мањалла-9 адад

 

Шумораи  умумии  сохибкорони калони Љамоат31 нафар ва як нуќтаи бордоркунии сунъї

 

Шумораи хочагињои дењкони:-261 адад

 

Масохати умумии заминхои корами њудуди Љамоат2014 гектар, аз он љумла 1404  га заминњои мазраи обї

 

Шумораи умумии кормандони Дастгохи Љамоат 9-нафар, аз чумла як нафар зан ( 6-нафар дорои маълумоти Олї , 3-нафар дорои маълумоти миёнаи махсуси касби )

Шумораи умумии вакилон ба  Маљлиси вакилони халќи нохия 3 нафар               

 

Шумораи вакилони Љамоат 19 нафар

 

 

 

 

 

 

 

                                  М А Ъ Л У М О Т Њ О И   Ф А В Р ИИ

ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «50-СОЛАГИИ ТОЉИКИСТОН»,

ба њолати 01-январи соли  2021

 

   ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «50-СОЛАГИИ ТОЉИКИСТОН», ноњияи Абдурањмони Љомї   аз  моњи  феврали   соли  1976, инљониб фаъолият карда истодааст.

 

Маркази Љамоат:  дењаи 1- Май            

 

Масоњати умумии Љамоат:-18,0 њаз, км кв.

 

Масофаи Љамоати дењот аз маркази ноњия -6,0 км.

 

Ањолии Љамоат: 21730 нафар                                                                       

 

Мардњо: –10930, занњо:-10800 нафар                                                                                                                                                                                                    

 

Шумораи дењањои Љамоат: 11-адад  ( дењањои 1-май, Сайроб, Сайёд, Кўњдоман, Ёсуман, Зарнисор,  Вањдат, Сумбула, Пахтакори-1, Пахтакори-2 ва Хайёти нав)                                         

 

Шумораи умумии муассисаи таълими: 9 адад (5-мактаби тањсилоти миёнаи умумї,  2-мактаби тањсилоти асосї ва 2-мактаби тањсилоти ибтидої)                             

 

Шумораи умумии хонандагони мактабњои њудуди Љамоат:- 5064 нафар

 

Шумораи умумии омўзгорони мактабњо: 270  нафар

 

Шумораи умумии нафаќахурони Љамоат: -1629 нафар

 

Шумораи умумии муассисањои тандурустї:-8 адад (1-Беморхонаи раќамї, ва 7- адад бунгоњњои тиббї)

 

Шумораи умумии муассисањои фархангї 3-адад ( 2-китобхона ва 1-адад клуби дењотї)

 

Шумораи умумии муассисањои динии ќаламрави Љамоат -9 адад

(9-адад масљидњои панваќта)

 

Шумораи  кумитањои мањалла-13 адад

 

Шумораи корхонањои калон -1 ЉДММ «Файзи Љомї»

 

Шумораи  умумии  соњибкорони калони Љамоат27  нафар

 

Шумораи хољагињои дењконї:-301  адад.

 

Масоњати умумии заминњои корами њудуди Љамоат1506 гектар, аз он љумла 1485 га заминњои мазраи обї

 

Шумораи умумии воњидњои кории дастгохи Љамоат 10-нафар, амалан 8  нафар фаъолият менамоянд, аз љумла 1 нафар зан ( 6-нафар дорои маълумоти Олї ва 2-нафар дорои маълумоти миёнаи махсуси касбї)

Шумораи умумии вакилон ба  Маљлиси вакилони халќи нохия 4 нафар               

Шумораи вакилони Љамоат 20 нафар

 

 

 

 

                                

М А Ъ Л У М О Т Њ О И Ф А В Р И И

ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «ДЎСТЇ»

ба њолати 01-январи соли 2021

 

      ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «ДУСТЇ»-и ноњияи Абдурањмони Љомї

аз моњи феврали соли 1976, инљониб фаъолият карда истодааст.

 

Маркази Љамоат: дењаи Бадриддин Њилолї

 

Масоњати умумии Љамоат:- 9484.9 км кв

 

Масофаи Љамоати дењот аз маркази ноњия -20 км.

 

Ањолии Љамоат: 22752 нафар

 

Мардњо: –11444, занњо:-11308 нафар                                                                                                                                                                                                    

 

Шумораи дењањои Љамоат: 9-адад  ( дењањои Бадриддин Њилолї, Бустон, Гулистон, Навбањор, Ѓалаба, Сурхоб, Фурќат, Арху ва Шеробод)                                         

 

Шумораи умумии муассисаи таълимї: 11 адад (9-мактаби тањсилоти миёнаи умумї, 2-мактаби тањсилоти асосї)                              

 

Шумораи умумии хонандагони мактабњои њудуди Љамоат:- 5183 нафар

 

Шумораи умумии омўзгорони мактабњо: 275  нафар

 

Шумораи умумии нафаќахурони Љамоат: -1324 нафар

 

Шумораи умумии муассисањои тандурустї:-8 адад (2- маркази саломатї, 1-Беморхонаи раќамї ва 5 адад бунгоњњои тиббї)

 

Шумораи умумии муассисањои фархангї 2-адад ( 1-китобхона ва 1-клуб)

 

Шумораи умумии муассисањои диннии ќаламрави Љамоат -10 адад

(1-масљиди љомеъ ва 9-адад масљидњои панваќта)

 

Шумораи  кумитањои мањалла-10 адад

 

 

Шумораи  умумии  соњибкорони калони Љамоат – 38 нафар

 

Шумораи хољагињои дењкони:-519 адад

 

Масоњати умумии заминњои корами њудуди Љамоат -2769 гектар, аз он љумла 2269 га заминњои мазраи обї

 

Шумораи умумии кормандони Дастгоњи Љамоат 10-нафар, аз љумла 2 нафар зан ( 7-нафар дорои маълумоти Олї) 3 вохиди кори холи мебошад.

Шумораи умумии вакилон ба  Маљлиси вакилони халќи нохия –4 нафар               

 

Шумораи вакилони Љамоат 16 нафар

 

 

 

 

                       

                                    М А Ъ Л У М О Т Њ О И   Ф А В Р ИИ

                                              ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «ИТТИФОК»

ба њолати 01-январи соли  2021

 

 ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «ИТТИФОЌ»- и  ноњияи Абдурањмони                                                                                                      

 Љомї   аз  моњи августи   соли  1967, инљониб фаъолият карда истодааст.

 

 

Масоњати умумии Љамоат:-  3386,0 њаз,км кв.

 

Масофаи Љамоати дењот аз маркази ноњия -1 км.

Ањолии Љамоат: 24196  нафар                                                                      

 

Мардњо: –12171, занњо:-12025  нафар                                                                                                                                                                                                    

 

Шумораи дењахои Љамоат: 12-адад  ( дењањои Чорбоѓ, Файзобод, Исмоили Сомонї, Правда, Боќї Рањимзода, Истиќлол, Бустон, Маданият,Нусратулло Махсум,Шањристон, Ганљина ва Вахш)                                         

 

Шумораи умумии муассисаи таълими: 10- адад (1 литсей-интернати бачагони болаёќат, 6-мактаби тањсилоти миёнаи умумї  ва  2-мактаби тањсилоти асосї ва 1-мактаби тањсилоти ибтидої)                             

 

Шумораи умумии хонандагони мактабњои њудуди Љамоат:- 6015  нафар

 

Шумораи умумии омўзгорони мактабњо:  317  нафар

 

Шумораи умумии нафаќахурони Љамоат: –  1726  нафар

 

Шумораи умумии муассисањои тандурустї:-9 адад ( 9- адад бунгоњњои тиббї)

Шумораи умумии муассисањои фархангї 3-адад ( 1-хонаи фарњангї,1-клуби дењотї  ва 1-китобхонаи дењотї)

 

Шумораи умумии муассисањои динии ќаламрави Љамоат -12 адад

(1-адад  Масљиди љомеъ ва 11-адад масљидњои панваќта)

 

Шумораи  кумитањои мањалла-12 адад

 

Шумораи корхонањои калон – 2 адад (  1- адад кохонаи сохтмонии ЉДММ МПМК  «Хољамастон» 1-адад корхонаи коркарди пахтаи «Сафо»,

Шумораи  умумии  соњибкорони калони Љамоат – 25 нафар

 

Шумораи хољагињои дењкони:-601 адад

 

Масоњати умумии заминњои корами њудуди Љамоат -2640,0 гектар, аз он љумла 2640,0 га заминњои мазраи обї

 

Шумораи умумии кормандони Дастгоњи Љамоат 10-нафар, аз љумла 2- нафар зан ( 4-нафар дорои маълумоти Олї ва 4-нафар дорои маълумоти миёнаи махсуси касбї, 2 адда чои холї)

Шумораи умумии вакилон ба  Маљлиси вакилони халќи нохия 5 нафар             

 

Шумораи вакилони Љамоат 22 нафар

                              

                               

 

 

 

 

 

 

                                    М А Ъ Л У М О Т Њ О И   Ф А В Р ИИ

                                              ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «ЯККАТУТ»,

ба њолати 01-январи соли  2021

 

 ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «ЯККАТУТ»- и  ноњияи Абдурањмони                                                                                                       

 Љомї   аз    соли  1930, инљониб фаъолият карда истодааст.

 

Маркази Љамоат: дењаи Яккатут

Масоњати умумии Љамоат:-  52870 њаз,км кв.

 

Масофаи Љамоати дењот аз маркази ноњия – 5 км.

Ањолии Љамоат: 29324 нафар                                                                       

 

Мардњо: –14750,  занњо:-14574 нафар                                                                                                                                                                                                    

 

Шумораи дењањои Љамоат: 14-адад  ( дењањои Дустї, Пушкин, Нусратулло Махсум, Яккатут, Хуросон, Мирзо Турсунзода, М.Горкий, Турдиев, Љомї, Љовидон, Лермонтов, Лоњутї, Мушкруд ва Наврўз)                                         

 

Шумораи умумии муассисањои таълими: 10- адад (1-Литсеи  касби- техникї, 7-мактаби тањсилоти миёнаи умумї 1- муассисаи миёна ва  1-мактаби тањсилоти  ибтидої)                             

 

Шумораи умумии хонандагони мактабњои њудуди Љамоат:- 7431нафар

 

Шумораи умумии омўзгорони мактабњо:  344  нафар

 

Шумораи умумии нафаќахурони Љамоат: – 2304  нафар

 

Шумораи умумии муассисањои тандурустї:-11 адад ( 1-маркази саломатї ва 10- адад бунгоњњои тиббї)

Шумораи умумии муассисањои фархангї 3-адад ( 2-китобхона, 1 луби дењотї )

 

Шумораи умумии муассисањои диннии ќаламрави Љамоат -12 адад

(1-адад  Масљиди љомеъ ва 11-адад масљидњои панваќта)

 

Шумораи  кумитањои мањалла-14 адад

 

Шумораи корхонањои калон – 3-адад ( 1-адад  корхонаи коркарди пахтаи «Навобод», 1-адад корхонаи коркарди пахта «Бењрузи Мурод» ва  ЉДММ Гулвард)

 

Шумораи  умумии  соњибкорони калони Љамоат – 36 нафар

 

Шумораи хољагињои дењкони:-652 адад

 

Масоњати умумии заминњои корами њудуди Љамоат -3073,0 гектар, аз он љумла 2810,0 га заминњои мазраи обї

 

Шумораи умумии кормандони Дастгоњи Љамоат 12-нафар, аз љумла 2-љои холї,1- нафар зан (8-нафар дорои маълумоти Олї, 2-нафар дорои маълумоти миёнаи махсуси касбї)

Шумораи умумии вакилон ба  Маљлиси вакилони халќи ноњия 7 нафар               

 

Шумораи вакилони Љамоат 30 нафар

 

 

                               

 

М А Ъ Л У М О Т Њ О И   Ф А В Р ИИ

ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «КАДРИДДИН ЃИЁСОВ»,

ба њолати 01-январи соли  2021

 

 ЉАМОАТИ ДЕЊОТИ «КАДРИДДИН ЃИЁСОВ»- и  ноњияи Абдурањмони  Љомї   аз    соли  1930, инљониб фаъолият карда истодааст.

 

Маркази Љамоат: дењаи Арал

Масоњати умумии Љамоат:-  5616 њаз, км кв.

 

Масофаи Љамоати дењот аз маркази ноњия – 8 км.

Ањолии Љамоат: 26604 нафар                                                                      

 

Мардњо: –13382, занњо:-13222 нафар                                                                                                                                                                                                    

 

Шумораи дењањои Љамоат: 13-адад  (дењањои Зафаробод, Шарифобод, Гулобод, Тољикистони Сурх, Рудакї, Ѓайрат, Навдї, Арал, Бањористон, Файзбор, Озоди-шарќ, Саъдї, Коминтерн)                                         

 

Шумораи умумии муассисаи таълими: 10- адад, (8-мактаби тањсилоти миёнаи умумї  ва  1-мактаби тањсилоти  ибтидої 1 боѓчаи )                             

 

Шумораи умумии хонандагони мактабњои њудуди Љамоат:- 6066 нафар

 

Шумораи умумии омўзгорони мактабњо:   342 нафар

 

Шумораи умумии нафаќахурони Љамоат: – 1959 нафар

 

Шумораи умумии муассисањои тандурустї:-10 адад ( 2-маркази саломатї, 1-беморхонаи сил ва 7- адад бунгоњњои тиббї)

Шумораи умумии муассисањои фарњангї 3-адад ( 2-китобхона ва 1 адад хонаи фарњангї)

 

Шумораи умумии муассисањои диннии ќаламрави Љамоат -11 адад

(11-адад масљидњои панваќта)

 

Шумораи  кумитањои мањалла-14 адад

 

Шумораи корхонањои калон -2 адад (1-адад  корхонаи коркарди пахтаи «ЉДММ «Нусрат», ЉДММ «Оби Ќадр»

 

Шумораи  умумии  соњибкорони калони Љамоат -45  нафар

 

Шумораи хољагињои дењконї:-247 адад

 

Масоњати умумии заминњои корами њудуди Љамоат -2556 гектар, аз он љумла 2233,0 га заминњои мазраи обї,  ва 323 га заминњои лалмї

 

Шумораи умумии кормандони Дастгоњи Љамоат 12, 9 амалан-нафар, аз љумла 3-љои холї, 1- нафар зан (7-нафар дорои маълумоти Олї, 1-нафар дорои маълумоти  олии нопурра 1 миёнаи касбии махсус)

 

Шумораи умумии вакилон ба  Маљлиси вакилони халќи ноњия 6 нафар               

 

Шумораи вакилони Љамоат 20 нафар

 

 

 

 

                         

М А Ъ Л У М О Т Њ О И   Ф А В Р ИИ

ЉАМОАТИ ШАЊРАКИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ

ба њолати 01-январи соли  2021

 

ЉАМОАТИ ШАЊРАКИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ- и  ноњияи Абдурањмони   Љомї   аз  моњи августи   соли 1967, инљониб фаъолият карда истодааст.

 

Љамоати шањрак дар маркази ноњия љойгир мебошад.

Маркази Љамоат: Шањраки Абдурањмони Љомї

Масоњати умумии Љамоат 2340,0 њаз. м кв.

Ањолии Љамоат: 15247 нафар                                                                      

 

Мардњо: -7669, занњо:-7578  нафар                                                                                                                                                                                                    

 

Шумораи кўчањои Љамоат: 38-адад  (кўчањои Телмон, Киров, Назарова, Пролетар, Замонов, Навої, Муњаммадиев, Ленин, Абдиев, Крупская, Анористон, Айни, Лоњути, Шоймардонов, Сомониён, Пушкин, Горки, Фрунзе, Борбад, Боќи Рањимзода,1-Май, Коммунизм, А.Собиров, Чапаев, Лермонтов, Фирдавсї, Калинин, Рўдакї, Эргашев, Мусо Чалил, Љомї, Саъди, Озоди, Љомї-2, Навобод, Гулистон, ДЭУ-20 )

 

Шумораи умумии муассисањои таълими: 3 –адад, (3-мактаби тањсилоти миёнаи умумї)

 

Шумораи умумии хонандагони њудуди Љамоати шањрак:- 4015   нафар

 

Шумораи умумии омўзгорони мактабњо:  173  нафар

Шумораи умумии боѓчањои Љамоати шањрак: – 4 адад

 

Шумораи умумии нафаќахурони Љамоати шањрак: -1121  нафар

 

Шумораи умумии муассисањои тандурустї:- 6 адад (беморхонаи марказии ноњия, маркази саломатї, беморхонаи касалињои гуш, гулу ва бинї, (МНДСЭ), ва як маркази хизматрасони (пансионат) барои маъюбон ва нафакахурони яккаву танњо}

Шумораи умумии муассисањои фарњангї:  6-адад (1-Кохи фархангї, 1-Хонаи фархангї,1- мактаби мусиќии бачагона, 2-китобхона, 1-осорхона, 1-боѓи фархангию истирохатї)

Шумораи умумии муассисањои динии ќаламрави Љамоат –3 адад

( 1 –адад масљиди љомеъ ва 2- масљидњои панваќта)

 

Шумораи  кумитањои мањалла-19 адад

Шумораи корхонањои калон -3 адад (1-адад  ЉДММ «Бењрўзи Мурод» 1-корхонаи дузандагї ва 1-бозори хусусии «Ориён- LTD»

 

Шумораи ташкилоту муассисањои нохиявї – 68 адад

Шумораи  умумии  соњибкорони калони Љамоати шањрак 200  нафар

 

Шумораи умумии кормандони Дастгоњи Љамоати шањрак 10-нафар, аз он љумла 2 нафар зан (8-нафар дорои маълумоти Олї,-1 нафар дорои маълумоти миёнаи махсуси касбї

Шумораи умумии вакилон ба Маљлиси вакилони халќи ноњия 4 нафар               

Шумораи вакилони Љамоати шањрак 21 нафар